آمار Monday, May 5 - چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

Monday, May 5

حرفات

مثل پودر کاکائو که تو شیر سرد حل نمیشه و گوله میشه

لا به لای افکارت قلمبه شدن

میدونی

حرفات

با مزاج مخت سازگار نیستن.

              - .-