آمار ٍSunday, May 4 - چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

ٍSunday, May 4

حین سقوط در اعماق آن خلع ،

بی هوا با صدایی خفه شدم

و مانند تفاله ای روی آب شناور ماندم.

نه در انتظار کسی ،

 نه کسی در انتظار روزهای لجنی که از دستم افتادند

حین سقوط در اعماق آن خلع.

              - .-