آمار Friday, April 4 - چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

Friday, April 4

من هنرمندم.

روی گیتارت نشستم

 و زدم زیر آواز.

روحم لطیفه. شکننده

دلم قدر جوب های ولیعصر وسعت داره.

وگرنه یه مُرده که وزنی نداره.

 

              - .-