آمار ٍSaturday, March 29 - چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

ٍSaturday, March 29

همه ژانری داریم! ..گفت خدا

وقتی مینشینی جلوی پرده و فیلم شروع میشود 

به آن میگویند به دنیا آمدن.

 

              - .-