آمار Thursday March 20th - چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

Thursday March 20th

گاف های گام های فلسفه:

کلاً آدمها دو دسته میشوند

دسته اول آنها که حلیم را با شکر میخورند،

دسته وسط آنان که حلیم را با شکر کوفت مینمایند،

دسته دوم نیز یحتمل وجود خارجی ندارند..

خیلی کم، اگر داشته باشند،

خیلی

کم.

 

              - .-