آمار Friday , August 25 - چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

Friday , August 25

امروز برای دیروز تنگ است دلم.

دیروز برای فردا

فردا برای امروز ..

: تبسّم !

              - .-