آمار Sunday, March 9 - چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

Sunday, March 9

توی من

نه قندی هست واسه آب شدن

نه رختی واسه شسته شدن

نه دلی واسه رفتن و اومدن.

چند سال پیش کندمش..

جاش یه قالب پنیر پرورده گذاشتم.

?satisfied

 

              - .-