آمار Sunday, March 2 - چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

Sunday, March 2

ماورای بی کسی تنهایی است.

تنهایی را میکشند، تزریق میکنند، نئشه میشوند.

              - .-