آمار Friday , February 8 - چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

Friday , February 8

متاسفم
که چند سال پیش
 یه همچین روزی 

به دنیا اومدی.

              - .-