آمار 24 Thursday ,August - چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

24 Thursday ,August

قلم مو رو محکم بکش روم

میخوام محو شم ..مثل خودت

سفید ..

سفیدتر..

سفیدتر..

              - .-