آمار Thursday, January 3 - چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

Thursday, January 3

کنتراست یعنی من وسط این همه سیب زمینی

کنتراست یعنی درون و بیرون این دنیای سیب زمینی

یعنی یه سیب زمینی وسط کلاف افکار استاد

یعنی یه کلاف وسط راه نرفته سیب زمینی

کنتراست یعنی من روی تابلوی سفید

یعنی نگاه من و دل سیب زمینی

              - .-