آمار Monday , October 8 - چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

Monday , October 8

نشسته بود داشت خیار پوست میکند که

بهش الهام شد بره هفتاد فنجون قهوه اسپرسو بخوره و

پشتش هم دو پاکت سیگار و دو شیشه Aunt Roberta .

و بعد خودشو از بالای کاناپه بندازه پایین .

به قول الهام: if you are sane enough to know you're mad

then you're 0k

              - .-