آمار Friday , September 28 - چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

Friday , September 28

بیا اینجا یه معادله کور نشونت بدم

اینایی که میبینی همه

موقع پرتقالی ، نفهمیدیم چطور

با مغز افتادن سر دوراهی.

زورکی یا عشقی ،همشون یا عقده ای شدن یا

کمبود محبت دارن یا خوردن به بن بست.

هه!

              - .-