آمار Sunday , September 23 - چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

Sunday , September 23

پس از مرگم مرا مچاله کنید

درون بطری خالی cider

پرتم کنید ، پنجره ضمیر ناخودآگاه استاد بشکند..

پ.ن: نه استاد، این دفعه توپمان پیش خودتان بماند

بی تعارف!

              - .-