آمار Wednesday , September 5 - چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

Wednesday , September 5

خانه ای کوچک دارد.

کتابخانه ای در آن است

در آن کتابخانه کتابیست

داستانی در آن است

در آن داستان کاخیست

شاهی در آن است ..

              - .-