آمار Friday , August 25 - چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

Friday , August 25

پ.ن: .my mind is like the streets of Hong Kong

پ.ن: ir. یا com. ...مسئله این نیست

اصلا مسئله ای در کار نیست..

 شکسپیر هم دل خجسته ای داشت عمو!

              - .-