آمار 21 Sunday , August - چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

21 Sunday , August

اگه از  اول میگفتی

در پشت بوم قفله ، تو همون طبقه همکف بادکنکم رو هوا میکردم!

شایدم میترکوندمش و ...

پ.ن: نامرد ..

              - .-