آمار Friday , July 6 - چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

Friday , July 6

کیم من؟

بیش از لیوانی لبریز از شیرکاکائوی کم شیرین با نی

 دخترک اولین بارش بود

چه میدانست پودر کاکائوش تلخه‌ ، باید شکر هم میریخت خب

              - .-