آمار Thursday , June 28 - چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

Thursday , June 28

اونم مثل همه شد. کم شد

اونم فرو رفت مثل همه

منم فرو برد. ولی من اومدم بالا.

یا اومدم ؟... از همون زیر با نی نفس میکشه

یه دفعه هم یه پشه رو نفس کشید . پشه فرو رفت تو نی.

ولی من فرو نرفتم.

یا رفتم ؟..

              - .-