آمار Saturday , June 24 - چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

Saturday , June 24

چه عیبی داره ادم

دست بندازه دور گردنش و به خودش تکیه بده

و بدون اینکه یه کلمه مضخرف بگه

به خودش خیره بشه که به سقف خیره شده و بعد ..

پُک ...! نه ،تو نمیفهمی

حیف!

              - .-