آمار Saturday , June 16 - چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

Saturday , June 16

زندگی قصه آن مرد یخ فروشی است که از اون پرسیدند : فروختی؟

گفت: نخریدند تمام شد!

.

پ.ن: ای کاش میشد کیمیایی یک فیلم میساخت که ...

              - .-