آمار Thursday , June 7 - چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

Thursday , June 7

دیگه نگو. دیگه نفِکر.

دیگه برو. خیلی وقته وایسادی

پ.ن: مگه اون دنیای دیگه مزه چی میده؟

              - .-