آمار Friday , June 1 - چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

Friday , June 1

یک کاسه ماست چکیده دستشه..

باد سرد از پنجره میخوره بهش و صدای خندش میپیچه.

مثل کلاف. میلرزم.

۴۸ ساعت وقت داری معجزه کنی

.

همین؟

              - .-