آمار 16 Wednesday , August - چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

16 Wednesday , August

بعضی وقتا خیلی دلم میخواد

برم یه جایی که هیچ کس منو نشناسه

دور از همه افکار مزاحم ، بار زندگی رو بزارم زمین

یه گوشه بشینم و

 نون خشک سق بزنم

!

              - .-