آمار Sunday ,May 28 - چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

Sunday ,May 28

یک لیوان نفس راحت هم نمیشه کشید.

لیوانش خالیه

پ.ن: کی بود؟

              - .-