آمار Tuesday , March 13 - چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

Tuesday , March 13

ای که 15 گذاشت و در خوابی ..

.

 تولدم سماق !

پ.ن: چراغ نفتی استاد را فوت میکنیم

برق آنها خیلی وقت است رفته است ..

              - .-