آمار Thursday , March 8 - چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

Thursday , March 8

نه پرچمی..

نه ستاره ای..

نه آرزویی ..

همه اینا فدای یه ساندویچ نون پنیر سماق!

              - .-