آمار Saturday , August 12 - چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

Saturday , August 12

عمو جان دل گنده ای داشت!

دندوناش گرد ، پوستش کلفت !

دستش کج  صاف!

روده هاش راست ، حنجرش طلایی!

سه شنبه ها رو به یاد عمو جان بالای درخت انجبر

میشینم ، زنجیر میبافم و میندازم پشت کوه..

های!

              - .-