آمار Tuesday , February 13 - چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

Tuesday , February 13

,Life is a struggle between good,evil

.and chocolate

 توی من چند نفر میخندن!

بلند ..

چند نفر به یه نفر؟

مگه نمیدونن امروز روز شکلات نیست؟

              - .-