آمار Tuesday , February 8 - چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

Tuesday , February 8

ها عمو !

از پشت بوم کجا افتادی که نصفت رفت تو زمین؟

نگاهم؟

یادم؟

.

              - .-