آمار Wednesday , January 31 - چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

Wednesday , January 31

محل استعمار چرت و پرت

استاد یه نخ سیگار توخالی بده

~

فکر خال خالی تان را پک میزنم

دنبال رد پای خودم میگردم ..

خخخخخ .. 

              - .-