آمار Monday, January 8 - چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

Monday, January 8

 

یعنی من  بشکاف رو از توی جعبه خیاطی کش برم ..

بعد با هوتن دوتایی این اَتمه رو بشکافیمش و ..

پ.ن: هوتن میگه حالا این بمبه زورش به قلک برو بچز و این درخت انجیر سر کوچه

 میرسه یا فقط این خونه ضد زلزله ها رو میپکونه ؟

              - .-