آمار Sunday, December 31 - چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

Sunday, December 31

اقا جان الکی دل وامانده تان را خوش نکنید

تا صدای ما به خدا برسد حاجت هایمان برات شده رفته

بفرما کیشمیش! 

              - .-