آمار Tuesday , December 26 - چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

Tuesday , December 26

..Mind is a razorblade

پ.ن: این روزا سراغ معرفت رو باید از گاو حسن گرفت..

همون که شیر نداشت ،ولی از زیر سنگم که شده جور میکرد که ببرن هندستون!

              - .-