آمار Friday , August 11 - چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

Friday , August 11

یه دو ساعتی

پات رو میندازی رو پات ، موبایلتو خاموش میکنی و تا خرخره خودتو با چیپس خفه میکنی

از دور آروم زل میزنی به پرده و

آدماشو ، زندگیاشو، تنهايیاشو همه عشقاش ...

بعد هم تلو تلو خوران راهتو وسط جمعیت باز میکنی و ..

پ.ن: هنوزم چیپس دوست داری؟

              - .-