آمار Monday , December 18 - چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

Monday , December 18

استاد خستم!

یه لبخند بزن..واسه دوربین

؟

واسه دوربین دلم..

              - .-