آمار Friday, December 8 - چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

Friday, December 8

you are a drug

you change my body's chemistry

پ.ن:.. چون امروز هشتم بود

              - .-