آمار Tuesday , November 28 - چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

Tuesday , November 28


عشق فقط عشق لاتی

عرق سگی و آبجو قاطی..

حبس ابد بی ملاقاتی ..

              - .-