آمار Wednesday , November 15 - چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

Wednesday , November 15

زندگی راحت باش!

پیت حلبی پشت و رو نداره.

پ.ن: همه CO2 های زندگی از اینجا شروع شدن ..

پ.ن۲: زندگی میگرده..من میگردم..تو چرا نشستی؟

              - .-