آمار Tuesday , November 7 - چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

Tuesday , November 7

یه دل دارم هشت ضلعیه

سفیدو طوسی و نارنجیه

نزده زمین هوا میره ..یه کنتراستی با اتمسفر داره..

.

پ.ن: استاد ما از شما انتظار عیدی داریم ..

!

              - .-