آمار 10 Tuseday , August - چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

10 Tuseday , August

این روزها میگذرند

دیر .. خیلی دیر

پیاده شدم بدوم ... تا زودتر از زندگی به ته خط برسم

ولی نشد ..

دونده خوبی نبودم .هنوز هم نیستم ..

              - .-