آمار Sunday , October 8 - چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

Sunday , October 8

خب راستش من قرمه سبزی رو بیشتر از تو دوس دارم

.

 (پ.ن: عوضش هیچ وقت حاضر نیستم تو رو با باقالی پلو عوض کنم )

              - .-