آمار Sunday , october 1 - چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

Sunday , october 1

این همه حرفو از کجا میاری؟

از زیر بالش؟

              - .-