آمار Wednesday , September 20 - چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

Wednesday , September 20

طناب خاطره ها رو میبرم.

میبرم کنار جاده

زیر برف چال میکنم .. تا شیرینیش مخم رو قلقلک نده..

این اشکم که میبینی مال سرماس

من دیگه سراغشو از برف نمیگیرم.

هر کی پیدا کرد مال خودش!

              - .-