آمار Sunday , September 17 - چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

Sunday , September 17

کاش که ضبط صوتی بود وقتی به من قول میدادی..

یادته جای پنیر هر صبح به من گل میدادی!

              - .-