آمار Monday , September 11 - چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

Monday , September 11

قانون 8.6  :

یا جوراب هات رو لنگه به لنگه بپوش

یا اصلا جوراب نپوش!

              - .-