آمار Saturday , August 5 - چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

Saturday , August 5

میترسیدم دستمو ول کنی ، گم شم

نمیدونستم خودت یه عمره که گم شدی

دست تو رو کی ول کرد؟!

              - .-