آمار Saturday , September 9 - چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

Saturday , September 9

no rain

no mushrooms

!no God  

! no world 

              - .-