آمار Thursday , September 7 - چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

Thursday , September 7

من مال این قبیله نیستم

مردم قبیله من گوش داشتند برای حرفهایم

نگاهشان به عمق نگاهم گره میخورد

من انقدر رو به روی زمان مینشینم تا شماره ها بگیرد دلشان ..

تا قبیله بازی تمام شود.

 

              - .-