آمار Tuesday, April 7 - چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

Tuesday, April 7

اینجور موقع ها که دیگر کسی نیست , به اینجا میایم 

شاید بنویسم , یخم آب شود , خشک شوم 

خشک 

خشک خوب است, قاطی نشوی, بو نگیری, نگندی.

              - .-